Regulamin Strony Kancelarii
Gomułkiewicz Mościcki Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych
z siedzibą we Wrocławiu

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ustawie z dnia  18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Kancelarii.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę Kancelarii jest kancelaria Gomułkiewicz Mościcki Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5, lok. 59, 53-676 Wrocław.

 

§2

Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

  1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO, zgodnie z którym oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
  2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO, zgodnie z którym oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  3. Kancelaria - kancelaria działająca pod firmą Gomułkiewicz Mościcki Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5, lok. 59, 53-676 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379783, NIP 8971771098, tel. (+48) 71 344 45 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  4. Polityka Cookies – rozumiana jako sposób postępowania, w tym zakres uprawnień Użytkowników, w związku z korzystaniem ze Strony Kancelarii przez urządzenia końcowe, na których wyświetlana jest Strona Kancelarii, bliżej opisana w § 8 niniejszego Regulaminu;
  5. Polityka Prywatności – rozumiana jako zakres informacji udostępnianych Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności określonych w art. 13 RODO;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.gmp-legal.pl/regulamin
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  8. Strona Kancelarii – strona internetowa Kancelarii, dostępna pod adresem gmp-legal.pl;
  9. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

 

 §3

Treści na Stronie Kancelarii

 1. Strona Kancelarii funkcjonuje w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym także Politykę CookiesPolitykę Prywatności.
 2. Korzystanie ze Strony Kancelarii jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników.
 3. Korzystanie ze Strony Kancelarii przez użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z treścią umieszczonych w nim informacji, w tym Polityki Cookies i Polityki Prywatności.
 4. Na Stronie Kancelarii publikowane są artykułu o tematyce prawniczej, które nie stanowią opinii prawnych ani jakichkolwiek porad prawnych. Publikowane artykuły nie stanowią również informacji o obowiązującym stanie prawnym, gdyż stan prawny w dacie zapoznania się przez Użytkownika z treścią Strony Kancelarii może odbiegać od stanu prawnego obowiązującego w dacie publikacji artykułu. W celu uzyskania opinii lub porady prawnej w tematyce opublikowanego artykułu należy uprzednio skontaktować się z Kancelarią.

 

 §4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Użytkownicy nie mogą:

  1. podawać w ramach korzystania ze Strony Kancelarii informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych w zakresie Danych osobowych,
  2. rozpowszechniać nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści umieszczonych na Stronie Kancelarii, w tym przede wszystkim publikowanych na Stronie Kancelarii artykułów,
  3. naruszać w jakikolwiek sposób Danych osobowych pracowników Kancelarii, osób z nią powiązanych, w tym także ich dóbr osobistych,
  4. dostarczać treści zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  5. ingerować w działanie Strony Kancelarii, w tym przede wszystkim w sposób negatywny ograniczający jej dostępność oraz funkcjonowanie

 

 §5

Proces rekrutacyjny

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Kancelarii ma możliwość nieodpłatnego przesłania swojego CV i listu motywacyjnego w celu wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Kancelarię. Wysłanie CV i listu motywacyjnego odbywa się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub inny adres e-mail, wskazany na Stronie Kancelarii w zakładce „kariera”. Każdorazowo Użytkownik ma prawo i obowiązek zapoznania się z „Obowiązkiem RODO” znajdującym się na Stronie Kancelarii w zakładce „kariera”.

 

 §6

Dane osobowe udostępniane Kancelarii

 1. Kancelaria pełni funkcję Administratora w zakresie podawanych przez Użytkowników Danych osobowych na Stronie Kancelarii. Danymi osobowymi są m.in. dane osobowe podane w CV i liście motywacyjnym, a także dane osobowe przesyłane na każdy ze wskazanych adresów e-mail podanych na Stronie Kancelarii.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami RODO. Zakres, sposób i cel przetwarzania Danych osobowych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników określa Polityka Prywatności .

 

 §7

Funkcjonowanie Strony Kancelarii i reklamacje

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony Kancelarii spowodowane z przyczyn niezależnych od Kancelarii, w tym m.in. awarii lub czasowego wyłączenia dostępności serwisu hostingowego.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Kancelarii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W przypadku Użytkowników korzystających z procesu rekrutacyjnego, Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu funkcjonowania Strony Kancelarii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu, dane kontaktowe Użytkownika.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji Kancelaria udzieli w terminie 14 dni od dnia otrzymania szczegółowej informacji o zaistniałym problemie.

 

 §8

Polityka cookies

 1. Korzystanie ze Strony Kancelarii wymaga posiadania urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet oraz poprawnym skonfigurowaniem przeglądarki internetowej.
 2. Strona Kancelarii wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Kancelarii, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Kancelarii, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Kancelaria korzysta (np. Google’a).
 3. Plik cookies spełniają różne funkcje, których głównym celem jest zapewnienie prawidłowego działania Strony Kancelarii oraz gromadzenia danych statystycznych.
 4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
 5. W przypadku pierwszej wizyty na Stronie Kancelarii możliwym jest wyrażenie zgody bądź też jej nie wyrażenie, na użycie plików Możliwym jest w każdym czasie zmiana ustawień przeglądarki internetowej celem umożliwienia bądź blokowania automatycznej obsługi plików cookies na Stronie Kancelarii. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Użytkownika ani jego urządzeń.
 6. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze Strony Kancelarii np. w postaci dłuższego okresu wczytywania się treści Strony Kancelarii lub ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.
 7. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie zewnętrzne. W przypadku usunięcia plików cookies, kolejna wizyta na Stronie Kancelarii wymaga ponownego wyrażenia zgody bądź też jej nie wyrażenia, na użycie plików cookies.

 

§9

Zmiana regulaminu

 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2019 r.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu następuje poprzez opublikowanie Regulaminu na Stronie Kancelarii z adnotacją daty rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu.

 

 §10

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia  18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz RODO.

 

 

 

Polityka prywatności:

Niniejszym, w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 • administratorem danych przetwarzanych w związku z doradztwem prawnym na Twoją rzecz, na rzecz naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, a także w związku z z procesem rekrutacji, jest GMP Gomułkiewicz Mościcki Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 5/59, 53-676 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379783, NIP 8971771098, tel. (+48) 71 344 45 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej „Administrator”);
 • podane dane osobowe, zawarte w przesyłanych informacjach lub dokumentacji, w tym zawarte w składanej aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego, będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia doradztwa prawnego na Twoją rzecz, na rzecz naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, a także w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w sposób zgodny z prawem, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO,
 • za zgodę na przetwarzanie danych poczytuje się również sam fakt dobrowolnego przesłania danych;
 • dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych np.: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także kancelariom prawnym, notarialnym lub podmiotom w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń;
 • dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż w okresie wykonywania umowy zawartej przez nas z naszym kontrahentem, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, a w przypadku danych osobowych zawartych w składanej aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego przez okres nie dłuższy, niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy kontaktować się z Administratorem;
 • każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych;
 • podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.