Poleć
stronę
Umów się
na
spotkanie
Przywrócenie regulacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych
01/10/2019

Przywrócenie regulacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych

Autor: Tomasz Gomułkiewicz

Odkąd w 2012 r. zniesiono przepisy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, sprawy te rozpoznawane są w zwykłym procesie cywilnym. W dniu 07 listopada 2019 r. wchodzą jednak w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, tj. ustawą nowelizującą k.p.c., o której ostatnio dużo pisze się w mediach. Ustawa ta m.in. przywraca regulacje dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych jako postępowania odrębnego od zwykłego procesu cywilnego i różnicuje panujące w nich zasady, stawiając stronom sporów gospodarczych większe wymagania. W tym artykule omówimy najważniejsze, naszym zdaniem, zmiany wprowadzone nowelizacją mające wpływ na przebieg postępowania dowodowego w sprawach gospodarczych.

Zdaniem ustawodawcy istotnym źródłem opóźnień w rozpoznawaniu spraw gospodarczych jest brak odpowiedniej dokumentacji faktów, z których strony wywodzą swoje żądania. Taka praktyka prowadzi nie tylko do przewlekłości i kosztowności postępowań, lecz także otwiera pole do celowego powoływania dowodów trudnych do przeprowadzenia, a pozbawionych wartości merytorycznej. Wobec powyższego ustawodawca ustanowił prymat dowodu z dokumentu. I tak w art. 45810 k.p.c. postanowiono, ze dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić, jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd będzie mógł zatem odmówić przeprowadzenia dowodu jeżeli uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną na podstawie dowodów z dokumentów.

Ponadto zgodnie z art. 45811 k.p.c. czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem, o którym mowa w art. 773 k.c., chyba że strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.

Do przepisów wprowadzających odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych dodano także znaczne, w stosunku do postępowania zwykłego, ograniczenia czasowe w powoływaniu twierdzeń i dowodów. Od tej pory powód, czyli osoba wszczynająca postępowanie, będzie obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody już w pozwie, a pozwany - w odpowiedzi na pozew. Rozwiązania te mają na celu wymuszenie na stronach zwiększonej dyscypliny w celu możliwie najszybszego zgromadzenia materiału dowodowego. Niedochowanie tego obowiązku może skutkować nawet pominięciem przez sąd twierdzeń i dowodów, które uzna za spóźnione.

Bardzo ważną zmianą procedury cywilnej w zakresie spraw gospodarczych jest także ustalenie, że nieprawomocny wyrok sądu gospodarczego w pierwszej instancji, zasądzający świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych, stanowić będzie tytuł zabezpieczenia, na podstawie którego można dokonać zajęcia ruchomości i wierzytelności dłużnika czy ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości. 

Warto zauważyć, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczasowe, a zatem reguły zwykłego procesu cywilnego. Warto zatem zastanowić się czy wprowadzone przepisy będą korzystne dla toczących się sporów prawnych, które w przyszłości będą wymagać rozstrzygnięcia na drodze postępowania sądowego.  Jeżeli, dla przykładu, nie dysponują Państwa wymaganymi na gruncie nowej ustawy dokumentami, warto już dzisiaj wszcząć sprawę przez sądem w celu skorzystania z dotychczasowych przepisów.

Na Stronie Kancelarii używamy plików cookies. Korzystając dalej ze Strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć przez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.